UWAGA! Dyskusja nad aktualną sytuacją w obliczu koordynowanej opieki w POZ i aneksowania umów

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

     

    Uprzejmie proszę, o własne przemyślenia....

     

    Proponuję postawić przed MZ następujące wymagania:

        waloryzacja stawki kapitacyjnej o inflacyjne 5,8% od 1.10.2021 r. – (bazowa) stawka kapitacyjna ostatni raz była zmieniona w dniu 01.09.2020 (czyli ponad rok temu). Winniśmy artykułować wyraźnie, że 5,8% to nie jest podwyżka stawki, ale jej waloryzacja! Należy wprowadzić do kontraktów mechanizm automatycznej waloryzacji na podst. info z GUS.
        zgodnie ze stosownym zapisem w zarządzeniu ministra zdrowia powołującym Zespół ds. POZ – od 1 października nadal należy nam się zapłata za teleporady – proponuję do końca roku wg kryteriów obowiązujących w III kwartale (lub do modyfikacji zaproponowanej przez nas po dyskusji)
        koordynacja winna być wyłącznie fakultatywna i uzgodniona w Zespole ds. POZ, a zaczynająca się od zatrudnienia stosownej ilości koordynatorów we wszystkich placówkach POZ w stosunku: 1 koordynator na 2500 pacjentów (taka normy dotyczy lekarza POZ i pielęgniarkę POZ). Ponieważ prezes NFZ wydał zarządzenie nieuzgodnione ze środowiskiem lekarzy POZ (w tym z Zespołem ds. POZ) – winniśmy odmówić wykonania zarządzenia (wystosowanie pisma do prezesa NFZ i ministra zdrowia, że żadnego zarządzenia – zgodnie z obowiązującym prawem – nie musimy respektować, jeśli nie zostanie wprowadzone do obowiązujących umów za zgodą obu stron tj. uzgodnionym z "PZ" aneksem – pismo mam przygotowane). Zarządzenie nr 160/2021/DSOZ, zamieszczone w dniu 30.09.2021 r. o godzinie 17:44, a mające obowiązywać od 01.10.2021 r. jest objawem arogancji B.Waśki działającym niewątpliwie na zlecenie F.Nowaka, a przede wszystkim A.Niedzielskiego.

    B.Waśko dopuścił się również nadużycia, gdyż rekomendacji pozytywnej dla paragrafu 31-32 Zespołu ds. POZ nie było!  Takie informacje uzyskałem min. od Agnieszki Mastalerz-Migas.

    Powinniśmy zastanowić się nad wystosowaniem listu otwartego do prezesa NFZ i ministra zdrowia w tej sprawie.

    Proponuję również dyskusję nad dwoma wariantami zachowania się przez nas:

    a) odrzucenie w całości zarządzenia nr 160/2021/DSOZ z 30.09.2021 r., a tym samym aneksów;

    b) przyjęcie zarządzenia tylko na IV kwartał i uwarunkowanie dalszego koordynowania opieki w POZ przez przyznanie środków przez NFZ na koordynatorów najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. na warunkach zaproponowanych przez Zarząd "PZ".

     

    Czy uważacie, że w Państwa podmiotach zatrudniacie personel mogący zajmować się koordynacją opieki bez zaniedbania swoich podstawowych obowiązków pracowniczych i mogących być do wykazania w tzw. zasobach jako koordynatorzy?

    Wg mojej wiedzy nie ma mowy o prawidłowej koordynacji bez zatrudnienia dodatkowych sił (koordynatorów) oraz środków (znaczących, dodatkowych pieniędzy). Zarząd "PZ" wyliczył, że do koordynacji potrzebne są następujące minimalne środki finansowe i ludzkie:

    - 6500,00 zł brutto na zatrudnienie 1 koordynatora/2500 pacjentów

    - 6000,00 zł jednorazowo na infrastrukturę dla 1 koordynatora (pomieszczenie, meble, telefon, laptop, drukarka, internet itp.)

    - 2000,00 zł miesięcznie na koszty bieżące działania 1 koordynatora

    - gratyfikacja dla lekarza POZ współpracującego i nadzorującego koordynatora

     

    Propozycje B.Waśki przedstawione na Zespole ds. POZ są oburzające i weszły w życie bez pozytywnej opinii tego Zespołu – jest to autorska twórczość Waśki, Nowaka i Niedzielskiego.

    4. wystąpienie do ministra zdrowia o natychmiastową likwidację konieczności wystawiania skierowań przez lekarzy POZ pacjentom wymagającym leczenia okulistycznego i dermatologicznego (NFZ uruchomił dodatkowe środki dla AOS na likwidację kolejek).

     

    Link do zarządzenia nr 160/2021/DSOZ

     

    https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1602021dsoz,7420.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!